Shohei Shigematsu

Partner at OMA

oma.eu

shoheishigematsu.com

http://www.archdaily.com/.. (link to Shohei Shigematsu tag)

Recent